Wij leveren enkel aan zakelijke klanten, dit betekend dat er altijd BTW in rekening wordt gebracht.

Artikel 1

Algemeen

Algemene Voorwaarden van Hanseatic BV, gevestigd te Groningen aan de Hoendiep 160, 9745 EA. (hierna: “Hanseatic“).

KVK-nummer: 53570472
Btw-nummer: NL002191985B68
T: +31(0)6 15358526

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, verkoop en levering van artikelen en diensten, die door Hanseatic op de markt worden gebracht (hierna te noemen “artikelen”). Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien en voor zover door partijen uitdrukkelijk nader schriftelijk anders is overeengekomen. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder Hanseatic tevens “verkoper” dan wel “leverancier”. In deze voorwaarden wordt de “afnemer” dan wel “koper” van de producten dan wel diensten van Hanseatic ook aangeduid als “wederpartij”.

Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.

Artikel 2

Aanbiedingen/Totstandkoming/Overeenkomst

2.1.  Alle aanbiedingen van Hanseatic zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt.

2.2.  Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat het door de koper volledig ingevulde en ondertekende orderformulier door Hanseatic is ontvangen en aanvaard. Het al dan niet tot stand komen van de overeenkomst wordt door Hanseatic binnen 14 dagen na ontvangst van het bestelformulier aan de koper schriftelijk medegedeeld.

2.3.  Alle gegevens, veronderstellingen, schattingen en alle andere factoren, die ten grondslag liggen aan de beslissing van de koper om de overeenkomst te sluiten, al dan niet bekend aan Hanseatic, zijn voor risico van de koper. De geschatte opbrengst wordt als speculatief beschouwd.

2.4.  Door Hanseatic wordt slechts een standaardinstallatie aangeboden en uitgevoerd zoals in het informatiemateriaal is omschreven.

Artikel 3

Levering, Risico en Eigendom

3.1.  De door Hanseatic te leveren zaken gelden als geleverd zodra de zaken aan het door de koper opgegeven adres zijn geleverd en/of geïnstalleerd.

3.2.  Voor de levering en eventuele installatie wordt (telefonisch) een afspraak gemaakt tussen Hanseatic, of een door Hanseatic ingeschakelde derde, en koper.

3.3.  De afspraak zal nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn of datum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient Hanseatic derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld onder vermelding van een redelijke termijn voor nakoming.

3.4.  Het risico voor de door Hanseatic te leveren zaken is voor de koper vanaf het moment dat die zaken als geleverd gelden als bedoeld in lid 1.

3.5.  Alle door Hanseatic geleverde zaken blijven eigendom van Hanseatic tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen Hanseatic in verband met de onderliggende overeenkomst van de koper te vorderen heeft, schade, kosten en rente daaronder begrepen.

Artikel 4

Overmacht

4.1.  Hanseatic is gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden redelijkerwijze buiten haar wil, daaronder begrepen vertraagde verstrekking aan Hanseatic van bij derden bestelde onderdelen, zaken of diensten anders dan door aan Hanseatic toe te rekenen omstandigheden, ongevallen en bedrijfsstoringen.

4.2.  In geval van overmacht aan de zijde van Hanseatic worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de overmacht langer duurt dan zes maanden is Hanseatic bevoegd de overeenkomst voor het niet-uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd het bepaalde in artikel 9.

Artikel 5

Garantie

5.1.  Hanseatic staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken en diensten in die zin dat zij in geval van tekortkomingen in constructie, materiaal of afwerking die blijken tijdens de garantietermijn en ten aanzien waarvan tijdig is gereclameerd, hetzij kosteloos (behoudens verzendkosten en voorrijdkosten) zal herstellen of herleveren, hetzij de betreffende zaak zal crediteren, een en ander naar keuze van Hanseatic. Herstel of herlevering als hier bedoeld vindt uitsluitend plaats binnen Nederland.

5.2.  De vermogensgarantie op de zonnepanelen is tien jaar voor 90% van het oorspronkelijk vermogen en 25 jaar voor 80% van het oorspronkelijk vermogen. De zaakgarantie (gebreken veroorzaakt door ondeugdelijk materiaal, een gebrekkige afwerking of constructie als gevolg waarvan de zaken niet meer kunnen functioneren als onderdeel van een PV-systeem; kleurverschillen uitgesloten) bedraagt voor de zonnepanelen tien jaar na levering en voor de overige onderdelen van het systeem (omvormer en bevestigingsmaterialen) vijf jaar na levering. De garantietermijn voor de installatiewerkzaamheden is vijf jaar na levering. Voorgaande is algemeen van toepassing, tenzij anders in de opdrachtbevestiging is overeengekomen.

5.3.  Opbrengsten die zijn misgelopen door zaakgarantie (gebreken veroorzaakt door ondeugdelijk materiaal, een gebrekkige afwerking of constructie als gevolg waarvan zaken niet meer kunnen functioneren als onderdeel van een PV-systeem) worden niet vergoed door Hanseatic, leverancier of fabrikant.

5.4.  Indien koper zelf de Hanseatic Zonnepanelen installeert, zijn de transportkosten van de betreffende componenten bij aanspraak op garantie voor rekening van koper (uitgezonderd de omvormer). Indien koper de Hanseatic Zonnepanelen via Hanseatic heeft laten installeren, zal Hanseatic gedurende één jaar het betreffende component kosteloos op locatie repareren of vervangen. Daarna worden er voorrijdkosten en/of montagekosten in rekening gebracht. Het uitwisselen van de omvormer geschiedt voor de koper kosteloos na overleg met Hanseatic.

5.5.  Bij aanspraken op garantie dient de originele (geprinte) factuur te worden overlegd.

5.6.  Reparatie of vervanging van de zonnepanelen en/of de overige onderdelen leidt niet tot verlenging van de geldende garantietermijn, de oorspronkelijke garantietermijn blijft van toepassing.

5.7.  De koper dient ter zake van uiterlijk waarneembare tekortkomingen te reclameren binnen 14 dagen na levering, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Hanseatic vervalt.

5.8.  Reclames ter zake van overige tekortkomingen dienen, op straffe van verlies van elke aanspraak jegens Hanseatic, plaats te hebben binnen twee maanden na het blijken daarvan.

5.9.  Ieder recht op garantie vervalt indien:
a. de door Hanseatic gegeven aanwijzingen voor opslag, plaatsing, testen, installatie, montage, controle, onderhoud en/of gebruik niet exact zijn opgevolgd;
b. de Hanseatic Zonnepanelen onoordeelkundig zijn gebruikt of niet in overeenstemming met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming;
c. koper of niet door Hanseatic ingeschakelde derden zonder toestemming van Hanseatic aan de Hanseatic Zonnepanelen werkzaamheden hebben verricht;
d. koper enige uit de onderliggende overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichtingen jegens Hanseatic niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt;
e. Uitgesloten van garantie zijn:
• Schade aan de Hanseatic Zonnepanelen door brand, ontploffing, overstroming, directe en indirecte blikseminslag, aardbeving en/of vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer.
• Schade aangebracht door handelingen van andere personen dan werknemers of onderaannemers van Hanseatic dan wel veroorzaakt door bij de werkzaamheden gebruikte materialen, chemicaliën en/of bouwstoffen
• Schade door dieren, vandalisme, diefstal en molest.
• Schade ontstaan door extreme weersomstandigheden als hagel (met een diameter > 25 mm en met gemiddelde inslagsnelheid van meer dan 23 m/s), windhozen, wervelstormen, zandstormen, e.d.
• Schade/gebreken die ontstaan is /zijn als gevolg van agressieve dampen, vloeistoffen, cement, kalk, verf, schoonmaakmiddelen, e.d.
• Schade/gebreken die is/zijn ontstaan aan of door materialen die bij de installatie door een erkend installateur op uitdrukkelijk voorschrift van koper zijn toegepast, terwijl de installateur het gebruik van deze materialen heeft ontraden.
• Schade/gebreken die het gevolg is/zijn van vormveranderingen in de bouwkundige onder-of draagconstructies, voor zover geen onderdeel van de Hanseatic Zonnepanelen.

5.10.  Voor PV-systemen of onderdelen van PV-systemen die Hanseatic van derden betrekt zijn de garantieverplichtingen van Hanseatic jegens de koper nimmer groter noch van langere duur dan de garantieverplichtingen van die derden jegens Hanseatic.

Artikel 6

Aansprakelijkheid en vrijwaring

6.1.  De aansprakelijkheid van Hanseatic in verband met eventuele tekortkomingen in door haar geleverde zaken is beperkt tot het nakomen van de in het artikel 5 omschreven garantie.

6.2.  Hanseatic is nimmer gehouden tot betaling van vervangende of aanvullende schadevergoeding behoudens indien en in zoverre de geleden schade door opzet of grove schuld van Hanseatic of haar eigen werknemers is toegebracht. Behoudens opzet van Hanseatic zelf is aansprakelijkheid van Hanseatic voor gevolg- of indirecte schade echter steeds uitgesloten.

6.3.  In alle gevallen waarin Hanseatic gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan, te harer keuze, hetzij de factuurwaarde van de geleverde zaken waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade gedekt is door een verzekering van Hanseatic, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd.

6.4.  Indien sprake is van een consumentenkoop komen koper de rechten en vorderingen toe die de wet hem ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van een verkoper toekent.

6.5.  Aansprakelijkheidsbeperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke in verband met de geleverde zaken door leverancier of onderaannemers van Hanseatic aan Hanseatic kunnen worden tegengeworpen, zullen door Hanseatic ook aan de koper kunnen worden tegengeworpen.

6.6.  De werknemers van Hanseatic of door Hanseatic voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen kunnen zich jegens de koper beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij die overeenkomst partij.

6.7.  Koper zal Hanseatic, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen vrijwaren van iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering door Hanseatic van de overeenkomst, in zoverre die aanspraken meer of anders zijn dan die welke de koper toekomen jegens Hanseatic.

Artikel 7

Betaling en zekerheid

7.1.  Indien en voor zover niet anders is overeengekomen in de offerte en/of opdrachtbevestiging, dient betaling uiterlijk plaats te vinden op de dag van levering en/of installatie. Op het bestelformulier kan koper aangeven op welke wijze hij wenst te betalen.

7.2.  Koper doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Garantieaanspraken schorten de betalingsverplichtingen van de koper niet op.

7.3.  Indien de koper enig door hem verschuldigd bedrag niet voldoet is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Zodra de koper met enige betaling in verzuim is zijn alle overige vorderingen van Hanseatic op de koper opeisbaar en treedt ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in. Met ingang van de dag waarop de koper in verzuim is, is hij aan Hanseatic per maand of een gedeelte van een maand waarover het verzuim voortduurt een rente verschuldigd. Deze rente zal nooit meer bedragen dan de wettelijk vastgestelde rente.

Artikel 8

Annulering

8.1. Indien sprake is van een consumentenkoop en geen installatie is overeengekomen kan koper binnen een termijn van zeven werkdagen na levering van de zaken zonder opgaaf van redenen de overeenkomst ontbinden.

8.2. In geval van ontbinding is koper verplicht binnen zeven werkdagen na de ontbinding te overleggen met Hanseatic omtrent terugzending van de zaken. Koper is verplicht de zaken terug te zenden in de staat waarin koper deze heeft ontvangen. De kosten van het terugzenden van de zaken zijn voor rekening van koper.

8.3. Alleen wanneer de zaken en de verpakking in originele, complete en onbeschadigde staat verkeren kan aanspraak gemaakt worden op het recht tot ontbinding als bedoeld in lid 1. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.

8.4. Indien de zaken niet conform de voorwaarden door Hanseatic worden ontvangen, wordt het koopbedrag niet gerestitueerd. De zaken blijven eigendom van koper die verplicht is deze binnen twee weken af te halen of te laten bezorgen.

8.5. Indien sprake is van een consumentenkoop en tevens installatie is overeengekomen of indien geen sprake is van een consumentenkoop kan koper de overeenkomst kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden tot drie weken voor de afgesproken levering c.q. installatie. Bij annulering later dan drie weken voor de afgesproken levering c.q. installatie worden kosten in rekening gebracht.

Artikel 9

Ontbinding

9.1.  Indien de koper één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Hanseatic het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.

9.2.  Indien de overeenkomst eindigt ingevolge lid 1 van dit artikel voordat de overeengekomen zaken zijn geleverd, heeft Hanseatic recht op de volle overeengekomen prijs voor die zaken verminderd met de rechtstreeks uit de beëindiging voortvloeiende besparingen.

Artikel 10

Intellectuele eigendom

10.1     Mocht in rechte komen vast te staan dat enige door Hanseatic geleverd product inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde, dan zal Hanseatic naar haar keuze en na overleg met Klant de betrokken zaak vervangen door een product, dat geen inbreuk maakt op vorenbedoelde rechten, of een gebruiksrecht hiervoor verwerven dan wel de betrokken zaak terugnemen tegen terugbetaling van de koopprijs en verminderd met de gebruikelijke afschrijvingen.

10.2     Klant heeft geen recht op vervanging van het product, die strijd oplevert met enig intellectueel eigendomsrecht dan wel auteursrecht van een derde, indien hij Hanseatic niet binnen 30 dagen na bekendwording met dit feit schriftelijk hierover heeft ingelicht.

Artikel 11

Overmacht

11.1     Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de Overeenkomst verhinderen en die niet aan Hanseatic zijn toe te rekenen. Hieronder zullen indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Hanseatic, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Hanseatic, een algemeen gebrek aan voor het tot stand komen van de overeengekomen prestatie benodigde producten of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Hanseatic afhankelijk is, algemene vervoersproblemen, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden.

11.2     Indien de overmacht langer dan zes (6) maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Hanseatic is in dat geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.

Artikel 12

Toepasselijk recht/bevoegde rechter

12.1     Op alle rechtsbetrekkingen tussen Hanseatic en Klant is het Nederlands recht van toepassing.

12.2     Geschillen die ontstaan voortvloeiend uit de Overeenkomst zullen bij uitsluiting worden beslecht door de competente rechter van de rechtbank Groningen (Nederland), tenzij Hanseatic als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Klant.

Updating…
  • No products in the cart.